Frysk is in wichtige taal, dy't op it Ynternet allinne mar groeid.
Om dizze groei fol te hâlden binne der in tal projekten.

It oersetten fan KDE kin mei help fan dit launchpad barre, mar
foar KDE wolle we dochs earst ferwize nei http://techbase.kde.org/Localization/fy .
Der is in wurdlist beskikber op http://techbase.kde.org/Localization/fy/wurdlist

Foar Gnome is der troch Sense Hofstede in Gnome Oersettingsgroep oanmakke
http://l10n.gnome.org/teams/fy

[b]It is dan ek net de bedoeling om de GNOME dielen oer te setten mei Launchpad[/b]

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
Dooitze de Jong
Created on:
2008-02-11
Languages:
Dutch, English, Frisian
Membership policy:
Moderated Team

All members

You must log in to join or leave this team.

Mailing list

mail ubuntu-l10n-fy@lists.staging.launchpad.net
Policy: You must be a team member to subscribe to the team mailing list.
email View public archive
team View subscribers

Subteam of

“Ubuntu Fryske Oersetting” is a member of these teams: